วางแผนภาษี เสียภาษีน้อยลง มีกำไรมากขึ้น (Tax Planning)

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) คืออะไร

การวางแผนภาษี คือ การกำหนดวิธีปฏฺิบัติไว้ล่วงหน้า หรือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน และประหยัด การทำให้ไม่ต้องเสียภาษี หรือเสียภาษีน้อยที่สุดโดยใช้วิธีการที่ไม่ผิดกฎหมาย (Legal Means) นอกจากนี้ การวางแผนภาษีอากร ยังหมายถึงการจัดการธุรกิจ หรือการงานส่วนตัว เพื่อช่วยทำให้เสียภาษีน้อยที่สุด

การวางแผนภาษีอากร เป็นงานส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางภาษีอากร (Tax Management) ทั้งนี้ การวางแผนภาษีอากรจะต้องกระทำก่อนเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ในระหว่างประกอบธุรกิจ และแม้จะเลิกประกอบธุรกิจ ก็ต้องมีการวางแผนภาษีอากรด้วย นอกจากนี้ ในการทำนิติกรรมสัญญาหรือธุรกรรม หรือการงานใดก็ควรจะมีการวางแผนภาษีอากรเช่นเดียวกัน การวางแผนภาษีอากร จึงไม่จำกัดเฉพาะ กรณีที่มีการประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของบุคคลด้วย

(รายละเอียดที่มา หนังสือคำสอนวิชากฎหมายภาษีอากรโดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม)

วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษี

ในการวางแผนภาษีอากรของแต่ละกิจการ ผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนภาษีอากรควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ว่าเป็นการวางแผนการเสียภาษีอากรของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ ดังนั้นการวางแผนภาษี (Tax Planning) ไม่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือหนีภาษี (Tax Evasion) ก่อนที่จะมีการวางแผนภาษีนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีดังต่อไปนี้

1. ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
ในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง ไม่หลงลืมประเด็นหนึ่งประเด็นใดในตัวบทกฎหมายภาษีอากร นอกจากนี้จะต้องศึกษาคำพิพากษา และข้อหารือของกรมสรรพากรประกอบการวางแผนภาษีอากรให้รัดกุมครบถ้วน และทำให้กิจการเสียภาษีโดยประหยัดและถูกต้อง สิ่งที่ผู้วางแผนภาษีควรคำนึงถึงอย่างหนึ่งก็คือ อย่ามองแง่ใดแง่หนึ่งเพียงแง่เดียว จะต้องมองรายละเอียดของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและถูกต้อง

2.ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
จะต้องศึกษาข้อกฎหมายที่จะทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยการกำหนดทางเลือกในการนำเงื่อนไขทางกฎหมายมาใช้ให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกกฎหมายอีกด้วย เช่น รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการขายกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการยกเว้น

3. ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
การวางแผนภาษีอากรจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมุมมองของผู้วางแผนขาดความรอบครอบในการศึกษาตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตโดยถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบและประเมินภาษี ทำให้กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

4. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล
เมื่อมีการวางแผนภาษีอากรในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะต้องมีการยกกฎหมายมาอ้างอิงให้ชัดเจน สามารถตอบคำถามในปัญหาต่างๆในประมวลรัษฎากร คำพิพากษา ข้อหารือของกรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถหาคำตอบได้เป็นที่ยอมรับของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารอย่างไม่มีข้อสงสัย และเชื่อถือได้ในข้อมูลที่นำมาอ้างอิงเพื่อการวางแผนภาษี

5. ช่วยในการลดต้นทุน
กิจการที่มีการวางแผนภาษีอากรจะทำให้กิจการสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนทำให้กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีอากรสำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล การประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การจัดซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับสิทธิในการคำนวณค่าเสื่อมราคามากกว่าปกติ เป็นต้น นอกจากจะช่วยในการลดต้นทุนของกิจการแล้วยังช่วยในการเพิ่มกำไรสุทธิของกิจการให้สูงขึ้นโดยการอาศัยการวางแผนภาษีอากร

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการวางแผนภาษี

 • ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติผิดพลาด (tax exposure)
 • ไม่ถูกออกหมายเรียกตรวจสอบภาษี
 • ไม่ถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มอย่างมากมาย
 • ธุรกิจเดินหน้าเต็มที่ โดยไม่ต้องพะวงหลังบ้าน
 • เสียภาษีอย่างประหยัด โดยถูกกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกแผนก (บัญชี/การเงิน/ผลิต/คลังสินค้า/บุคคล/ผู้บริหาร/ตลาด/กฎหมาย ฯลฯ)
 • ประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย จึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี

บริการวางแผนภาษีของเรา

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
 • รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
 • รับวางแผนภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รับวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราค่าบริการวางแผนภาษี

ค่าบริการในส่วนการวางแผนภาษี กรุณาติดต่อสอบถาม call center ของเรา เพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลบริการ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจ ความยากง่ายของงาน

เราให้คุณได้มากกว่าการให้บริการ ทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐานสากล

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์ตรง

ติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้ที่

โทร. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ Line)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)