Jirabhorn Saejiw

Jirabhorn Saejiw

Immigration Law

กฎหมายธุรกิจ

จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

สัญญาทุกชนิด

แปลเอกสารIntroduction

JIRABHORN SAEJIW

กรรการบริษัท ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบัญชี จำกัด
และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงด้านกฎหมายและภาษีอากร
History
  • ปี 2008-2012 : จบการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปี 2012 : สำเร็จเป็นทนายความ ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 40 จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปี 2014 : เข้าเป็นวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปี 2015 : สำเร็จเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 21 (Attorney Services Attorney)
  • ปี 2014 – 2016 : ดำรงตำแหน่ง Legal Advisor ของบริษัท RSM (Thailand) Co., Ltd.
  • ปี 2016-2017 : ทนายความอิสระ
  • ปี 2017-ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบัญชี จำกัด ดูแลฝ่ายกฎหมายและส่วนต่างด้าว
ความมุ่งหวัง

“การทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมาย จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นตัววัดมูลค่าของงานนั้นๆ หากเพียงว่า

เราเองนั้นจะสามารถช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของลูกความของเราได้อย่างดีที่สุด

อย่างนี้ซิถึงจะเป็นเรื่องที่ท้าท้ายเรามากกว่า”

ขอให้คุณวางใจบริษัทของเรา เพราะลูกความของเราจะได้รับการใส่ใจและดูแลเป็นอย่างดี

เสมือน เพื่อน พี่น้อง คนในครอบครัว ยินดีที่จะได้ดูแลทุกท่าน

งานของเรา ยึดหลักความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์กับงาน และทิ้งการทำงานแบบเก่าๆออกไป

งานที่เป็นแนวคิดใหม่ ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ในการแสดงศักยภาพสูงสุด

 

ขอบพระคุณลูกความของบริษัททุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับเรา

ติดต่อฝ่ายกฎหมาย

โทร. 082-4249636 หรือ 095-7894454

Chatchavalsupport  (กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ Line)