บริการนำส่งงบการเงิน

กฎหมายไทยได้กำหนดให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยทั้งหมดนั้น มีหน้าที่จะยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร หากไม่ยื่นภายในกำหนดจะมีค่าปรับต่างๆเกิดขึ้นมากมายขึ้นอยู่กับเวลาที่ล่าช้า และหากไม่นำส่งต่อเนื่องกันหลายปี ก็อาจมีสิทธิที่จะถูกถอนทะเบียนได้เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงควรทำหน้าที่ที่บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือหน่วยงานอื่นๆ พึงจะต้องกระทำตามกฎหมายให้เรียบร้อย ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ต่างๆของตนนั่นเอง

หลักเกณฑ์การยื่นงบการเงินในส่วนของบริษัทจำกัด

ในส่วนของบริษัทจำกัดนั้น เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้เซ็นต์อนุมัติงบการเงินและออกเล่มงบการเงินมาให้เรียบร้อยแล้ว กรรมการของบริษัทมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติการประชุมครั้งก่อนและบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการอนุมัติหรือให้สัตยาบันในเรื่องของงบการเงิน ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีต่างๆ เป็นต้น พอเคร่าๆจะประมาณนี้ค่ะ

โดยหลักการที่จะต้องจำให้ขึ้นใจเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทของเรานั้น ต้องมารับภาระในส่วนของค่าปรับอันแสนแพง จำไว้ง่ายๆเลยว่า

 

การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ยื่นอัพเดทบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันนับถัดจากวันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภงด. 50) ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี

 

ขอยกตัวอย่าง เพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะ ในตัวอย่างจะยกเป็นรอบปีบัญชีปกติ คือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี

 

กรณีที่ 1 กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รับรองงบการเงินภายใน 4 เดือน (การตรวจสอบบัญชีเสร็จก่อน 30 เมษายน) ขอเรียกง่ายๆว่า “เคสประชุมภายในระยะเวลา” 

  1. กรรมการจะต้องเรียกและจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี คือ ภายใน 30 เมษายน แต่อย่างไรก็ดี เราไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวัน 30 เมษายน และค่อยประชุม เมื่อสำนักงานบัญชีของเราดำเนินการปิดบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินให้เราเรียบร้อยแล้ว  กรรมการก็สามารถเรียกประชุมใหญ่ได้ทันทีภายหลังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว
  2. ให้กรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยจะต้องประกาศหนังสือเชิญประชุมใหญ่ลงในหนังสือพิมพ์ท้องที่ และส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือส่งถึงมือ ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จึงจะจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบการเงินได้ (การนับระยะเวลา 7 วัน ไม่รวมวันที่ลงประกาศและวันประชุม เช่น จะต้องประชุมภายใน 30 เมษายน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมภายใน 22 เมษายน) เมื่อถึงวันประชุมก็ลงมติในวาระต่างๆให้แล้วเสร็จ
  3. หลังจากนั้น เราจะต้องยื่นงบการเงิน ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม 1 เดือน ( เช่น ประชุม 30 เมษายน 2565 ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 31 พฤษภาคม หรือ ประชุม 5 มีนาคม ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 5 เมษายน) รวมถึงจะต้องยื่นอัพเดทรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายใน 14 วันนับถัดจากวันประชุมใหญ่ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภงด. 50) ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี

 

กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงินหลัง 4 เดือน (การตรวจสอบบัญชีเสร็จหลัง 30 เมษายน) ขอเรียกง่ายๆว่า “เคสประชุมล่าช้า”

  1. กรณีนี้ท่านต้องทำใจไว้รับสภาพ สำหรับการเสียค่าปรับ ในส่วนของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นล่าช้า เพราะเมื่อกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่อาจรับรองงบการเงินให้ได้ทันภายในวันที่ 30 เมษายน กรรมการก็ไม่อาจจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีนั่นเอง
  2. เมื่อท่านจัดประะชุมไม่ทัน ค่าปรับในส่วนนี้ ขั้นต่ำ 12,000 บาท โดยจะปรับบริษัท 6,000 และปรับกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คนละ 6,000 บาท โดยค่าปรับจะมีอายุความอาญา 1 ปี ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลค่าปรับได้ที่ https://www.dbd.go.th/download/downloads/13_fine/Rate_of_fine_civil_commerce_code.pdf

 

จัดประชุมแล้วทำอย่างไร!!!!

เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ออกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นแล้ว บริษัทจะต้องจัดทำแบบ สบช 3 – สบช 3/1 – บอจ.5 และเล่มงบการเงินยื่นต่อต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรการค้าภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุม เช่น ประชุม 30 เมษายน ก็จะต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 31 พฤษภาคม หากยื่นล่าช้ากว่า 1 เดือน โดนค่าปรับในส่วนของยื่นแบบล่าช้า โทษปรับตาม พ.ร.บ.กำหนดความผิด ฯ พ.ศ.2499 อัตราค่าปรับกรณียื่นล่าช้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dbd.go.th/download/downloads/13_fine/Rate_of_fine_financial_statement.pdf

บริการของเรา

บริษัทของเรามีบริการ

  1. จัดประชุมสามัญ/วิสามัญ/ประชุมกรรมการ
  2. ส่ง Notice
  3. ประกาศหนังสือพิมพ์

อัตราค่าบริการของเรา

ราคาแพคเกจจัดประชุม ส่ง Notice และประกาศหนังสือพิมพ์ เริ่มต้น 4,000 บาท

 

 

 

 

เราให้คุณได้มากกว่าการให้บริการ ทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐานสากล

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์ตรง

ติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้ที่

โทร. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ Line)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)