รับทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษีแบบมืออาชีพ

บริษัทของเรามีบริการรับทำบัญชีรายเดือน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีของบริษัท ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วน ทำบัญชีธุรกิจบริการ ทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป ทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า ทำบัญชีทุกๆธุรกิจ รับจ้างทำบัญชีรายเดือน รายปี รับจ้างทำบัญชีราคาถูก ทำบัญชีราคาไม่แพง โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพและทีมงานที่มีประสบการณ์ ยินดีให้คำปรึกษา บริการของเราจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลาและความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างระบบการบัญชีที่ดีและได้มาตรฐาน


แนะนำบริการการ

หน้าที่ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

  1. ให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยต้องมีการจัดทำบัญชีและจัดทำงบการเงินนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะต้องเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วเท่านั้น ยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
  2. ตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้ บริษัทมีหน้าที่ ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่นกัน

ดังนั้นการทำบัญชีและยื่นงบการเงินจึงเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ดีในการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง หากไม่ทำบัญชีและยื่นงบการเงิน จะมีความผิด พ.ร.บ.การบัญชีและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องเสียค่าปรับมากมาย และยังเสียเครดิตอีกด้วยนะคะ

เอกสารเบื้องต้นที่ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมให้กับทางบริษัท

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. หนังสือรับรองและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
  3. เอกสารทางภาษีต่างๆ
  4. Bank Statement จากธนาคารเท่านั้น
  5. เอกสารสัญญาต่างๆ

( หากลูกค้าไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลใดได้ กรณีที่สามารถคัดเอกสารกับหน่วยงานต่างๆได้ ทางเราสามารถคัดเอกสารให้ลูกค้าได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดการทำบัญชีที่รับบริการ

ทำบัญชีรายเดือน และยื่นแบบภาษีรายเดือน

  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
  • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
  • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

 

การวางระบบบันทึกบัญชี แบบมืออาชีพ

  • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามประกาศกรมสรรพากร
  • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี
  • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
  • รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี โดยบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
  • การทำรายงานทางการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
  • จัดทำงบการเงิน เช่น งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
  • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ เช่น รถยนต์ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นต้น
  • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายละเอียดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
  • จัดทำ Magement Report ปิดงบรายเดือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่เจ้าของธุรกิจ

การยื่นแบบภาษีประจำปี

  • จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
  • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
  • รับปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • บริการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (E-filing) พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ส.บ.ช. 3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • รับติดต่อเคลียเรื่องค่าปรับ กรณีที่ยื่นล่าช้า
  • บริการคัดเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

ค่าบริการของเรา

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ทำบัญชีบริษัท ทำบัญชีห้างหุ้นส่วน ราคาค่าทำบัญชี เริ่มต้นเดือนละ 3,650 บาท ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามราคาได้ค่ะ ทำบัญชีเริ่มต้น 3,650 บาท

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสำหรับงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ รวดเร็ว ทันสมัย และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ชัดเจนและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้ที่

โทร. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ Line)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

ลูกค้าจะมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบได้ และเห็นการซื้อมาขายไป กำไรขาดทุนที่ชัดเจน เป็นข้อดีสำหรับลูกค้า อีกทั้งช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องบันทึกบัญชีเองให้เสียเวลาและเกิดความผิดพลาด การบันทึกบัญชีผิดพลาด เป็นความล้มเหลวของการประกอบธุรกิจ ให้เราช่วยดูแลคุณ

 

เราให้คุณได้มากกว่าการให้บริการ ทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐานสากล

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์ตรง