รับตรวจสอบบัญชี AUDITING

บริษัท ชัชวาลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบัญชี จำกัด มีบริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์จากบริษัท TOP FIVE ของโลก เน้นคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชี ความตรงต่อเวลา ให้บริการแก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม คุณจึงมั่นใจได้มั่นใจได้ว่า บริการตรวจสอบบัญชีที่ของเรา สามารถเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตราฐานสากล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ

แนะนำการตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีเป็นขั้นตอนของการออกงบการเงินของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการสอบบัญชีที่ดีและได้มาตราฐาน ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของลูกค้าเป็นอย่างมาก

ปัญหาที่พบบ่อย

 • ทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีล่าช้าทุกปี
 • ไม่รู้จะจัดระบบบัญชีของกิจการอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่เร็วและถูกต้อง
 • ค่าใช้จ่ายการจ้างตรวจสอบบัญชีมีราคาแพง อยากลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้
 • งานตรวจสอบบัญชีล่าช้า ต้องเสียค่าปรับให้ส่วนราชการ
 • อยากได้สำนักงานบัญชีที่วางแผนการตรวจสอบที่รวดเร็วและให้คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อปรับปรุงการทำงานให้รวดเร็ว และถูกต้อง

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้บริการกับบริษัทของเราเพราะ

 • เรามีทีมงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ มีการวางแผนที่เข้าตรวจ เพื่องานตรวจสอบเป็นไปตามกำหนดและถูกต้อง
 • เราเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำหลังการตรวจสอบ เพื่อให้การทำบัญชีถูกต้อง
 • เราเน้นการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ
 • เราเน้นที่จะให้บริการที่ดี งานถูกต้อง มีประสิทธิภาพและราคาบริการเป็นกันเอง
 • เมื่อท่านใช้บริการ เสมือนหนึ่งท่านได้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีให้คำแนะนำทำบัญชีให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

ขอบเขตการให้บริการ

 • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
 • ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 • ทำการเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
 • แสดงความเห็นรับรองในรายงานการสอบบัญชี
 • ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

เอกสารเบื้องต้นที่ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมให้กับทางบริษัท

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. หนังสือรับรองและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 3. เอกสารทางภาษีต่างๆ
 4. Bank Statement จากธนาคารเท่านั้น
 5. เอกสารสัญญาต่างๆ

( หากลูกค้าไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลใดได้ กรณีที่สามารถคัดเอกสารกับหน่วยงานต่างๆได้ ทางเราสามารถคัดเอกสารให้ลูกค้าได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

ลูกค้าจะได้รับเล่มงบการเงินที่มีมาตรฐานสากลและถูกต้องตามกฎหมาย ฉบับภาษาไทยจำนวน 3 ชุด และชุด Copy 2 ชุด

ประโยชน์กับธุรกิจ

สำหรับงบการเงินที่จะได้รับจากการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจะส่งผลดีกับธุรกิจดังนี้

 • มีการประเมินความเสี่ยงช่วยลดความผิดพลาด

  การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะทำการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง นั้นหมายความว่าผู้สอบบัญชีจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่จะทำให้งบการเงินมีข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในจะต้องมีการรายงานให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำงบการเงิน ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นประโยชน์ให้บริษัททราบถึงจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน จุดอ่อนดังกล่าว

 • ใช้งบการเงินอย่างมั่นใจ 

  ประโยชน์ถัดมาคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งบการเงินตามที่กล่าวมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้นำงบการเงินไปช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

ดังนั้นการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานจึงทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

อัตราค่าบริการของเรา

ค่าบริการตรวจสอบบัญชีงบเปล่า 8,000 บาท ส่วนงบที่มีรายการเคลื่อนไหวพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนและประเภทของธุรกิจ สามารถโทรติดต่อสอบถามค่าบริการได้ เรายินดีช่วยท่านด้วยราคายุติธรรม

เราให้คุณได้มากกว่าการให้บริการ ทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐานสากล

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์ตรง

 

ติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้ที่

โทร. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ Line)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)