ยื่นคำขอประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Business License)

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติจำนวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ว่า ประเทศไทยนั้นมีทรัพยากรที่น่าลงทุน และปัจจัยด้านแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศไทยก็เป็นที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติมากเช่นกัน โดยชาวต่างชาติอาจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไทย หรือการเข้ามาเปิดบริษัทในประเทศไทยเองเลย เราจะเรียกกันว่า บริษัทต่างด้าว นั่นเอง

รูปแบบของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย

1. บริษัทสัญชาติต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (Subsidiary)

คือ บริษัทที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่มีบริษัทต่างชาติ

หรือบุคคลที่มีสัญชาติอื่นๆที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เข้ามาถือหุ้นในบริษัทนั้นๆเกินกึ่งนึง ( เกิน 49%)

 

2. สำนักงานสาขา Branch Office (กิจการที่มีรายได้)

คือ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและเข้ามาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ

แก่สํานักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่มในต่างประเทศเท่านั้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการหากำไร ลงทุน และอื่นๆเป็นต้น

 

3. สำนักงานผู้แทน Representative Office (กิจการที่ไม่มีรายได้ รายได้จะมาจากบริษัทแม่เท่านั้น)

คือ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและเข้ามาตั้งสํานักงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการแก่

สํานักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือ หรือในกลุ่มในต่างประเทศเท่านั้น

โดยสำนักงานผู้แทนนั้นจะต้องมีลักษณะครบท้ัง 2 ประการ คือ

1. สำนักงานผู้แทนจะให้บริการแก่สํานักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือ หรือในกลุ่มเท่านั้น โดยไม่มีรายได้จากการให้บริการ

นอกจากได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากสำนักงานใหญ่เท่านั้น และ

2. สำนักงานผู้แทนไม่มีอำนาจรับคําสั่งซื้อ หรือเสนอขาย หรือเจรจาทําธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

โดยสำนักงานผู้แทนสามารถทำกิจกรรมได้ก็แต่เฉพาะ

+ เป็นแหล่งสินค้าหรือบริการในประเทศไทยให้กับสำนักงานใหญ่

+ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่ซื้อหรือเช่าเพื่อผลิตในประเทศไทย โดยสำนักงานใหญ่

+ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่ซึ่งขายให้กับตัวแทนหรือผู้บริโภค

+การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่

+รายงานแนวโน้มทางธุรกิจในประเทศไทยไปยังสำนักงานใหญ่

 

4. สำนักงานภูมิภาค Reginal Office

คือ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และตั้งงสํานักงานในประเทศไทยเพื่อดําเนินธุรกิจแทนสํานักงานใหญ่

ในการให้บริการแก่สํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ หรือในกลุ่มที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือภูมิภาคเอเชียเท่านั้น

 

5. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เช่น BOI เป็นต้น

 

ดังนั้น ก่อนที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ กฎหมายไทยได้กำหนดให้ชาวต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาตินั้น

จะต้องอนุญาติประกอบธุรกิจในประเทศไทยก่อน ตามพรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ. ศ. 2542

หากฝ่าฝืนจะถือว่า คนต่างชาติและบริษัทต่างชาตินั้นประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมิชอบ ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย

บริการของเรา

  1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  2. บริการขอหนังสือรับรองตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
  3. บริการขอหนังสือรับรองตามที่ประเทศไทยมีพันธกรณีหรือมีความตกลงตามสนธิสัญญา
  4. บริการขอใบอนุญาตโดยผ่านคณะกรรการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณีทั่วไป
  5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เช่น การแจ้งเลิก แจ้งย้าย เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนชื่อบริษัท และการขอใบแทนกรณีสูญหาย
  6. แนะนำขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสำหรับงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ รวดเร็ว ทันสมัย และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ชัดเจนและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 

ติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้ที่

โทร. 095-7894454 หรือ 065-4266563

หรือ 082-4249636 หรือ 099-1426666

Official Line :

Chatchavalsupport  (กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ Line)

(ติดต่อทางไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)